Algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
Koper: het individu of de organisatie dat de Producten koopt of afspreekt te kopen van de Verkoper.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Verkoper en Koper van de koop en verkoop van Producten zoals deze in de Algemene Voorwaarden vermeld zijn.
Product: het artikel dat de Koper van de Verkoper koopt.
Website: www.constructionrecords.nl
Verkoper: Construction Records, onderdeel van Suburban Marketing & Distribution BV gevestigd aan het Donkere Spaarne 14 zwart, 2011 JG, Haarlem, Nederland. Het bedrijf dat de website constructionrecords.nl beheert en bezit.
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden horende bij de verkoop zoals in deze overeenkomst staat.

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Verkoper houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, echter algemene voorwaarden ten tijden van de bestelling zijn bindend.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail aan te maken en te versturen aan info@constructionrecords.nl , inclusief ordernummer. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Verkoper het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later dan 24 uur na plaatsing van de bestelling wordt geannuleerd is Verkoper gerechtigd € 2,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen een (1) week na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Verkoper echter niet verplicht.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Verkoper levert wereldwijd.

Prijzen
De bij de Producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de Website gemeld. Deze verzendkosten zijn gebaseerd op het aantal aan Producten wat u besteld en de afmetingen en gewicht van deze Producten. Alle Producten worden verzonden via PostNL.

Betaling
Betaling van uw bestelling kan op diverse manieren, waaronder één van de volgende:

iDEAL & Creditcard
U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar de internetbankieren pagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

PayPal Account
U kunt met uw PayPal account een betaling verrichten.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de Producten gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de Overeenkomst via een email aan info@constructionrecords.nl te ontbinden en de Producten binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Er bestaat geen recht op terugbetaling als het Product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de Overeenkomst een feit.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Koper al hetgeen de Koper op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit graag en zullen wij een klacht indienen bij PostNL, onze vervoerder.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Verkoper, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Verkoper. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy. Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garantie
Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Overeenkomst
Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de Website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de Website zonder onze toestemming hiervoor.

Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze Website te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar info@constructionrecords.nl met vermelding van het ordernummer en de producten die u wilt ruilen/retourneren.

Voor retourneren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:
– De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via info@constructionrecords.nl
– De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd.

De Producten, die voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Verkoper accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Verkoper heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij nodigen u daarvoor uit een email te zenden naar info@constructionrecords.nl De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Verkoper heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Koper mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met ons.

Construction Records
Donkere Spaarne 14 zwart
2011 JG Haarlem

info@constructionrecords.nl
Voor alle vragen over producten en diensten